کالیفورنیا ممکن است اجازه دهد ماشین های بدون سرنشین در آن تردد کنند !

کالیفورنیا یکی از محدود ایالت هایی می باشد که به شرکت های تولید کننده خودرو های بدون سرنشین اجازه تست

ادامه