ماه، عطارد و گرگ و میش در رادیو؛ تصویر روز ناسا

ماه، عطارد و گرگ و میش در رادیو،  پدیده امروز ناسا نام دارد. تصویری که امروز مشاهده می کنید در بولونیا ایتالیا

ادامه