ارزش سهام مایکروسافت رکورد زد !

روز گذشته ارزش سهام شرکت مایکروسافت به بیشترین میزان خود در طول تاریخ این شرکت رسید . مایکروسافت موفق شد

ادامه